รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย
No. Date News Title View Download
10998 11/01/2019 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) - กรณีเพิ่มเติมและกรณีแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 391 668/552/ผลการอนุมัติ ว 93 ( แยกหน่วยงาน ) edit - website.rar
08795 30/11/2018 ผลการอนุมัติการเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 93 311 616/319/ผลการอนุมัติ ว 93 ( แยกหน่วยงาน ) - website.rar
94084 03/05/2018 ผลการอนุมัติขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 137 1,030 49/563/ผลการอนุมัติ ว 137 ( แยกหน่วยงาน ).rar
81409 13/11/2017 ผลการอนุมัติเก็บเงินและขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 153 906 235/353/ผลการอนุมัติ ว 153 ( แยกหน่วยงาน ).rar
65664 09/05/2017 ผลการอนุมัติขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 97 1,050 489/822/ผลการอนุมัติ ว 97 ( แยกหน่วยงาน ).rar
50240 25/10/2016 ผลการอนุมัติเก็บเงินและขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 368 873 653/511/ผลการอนุมัติ ว 368 ( แยกหน่วยงาน ).rar
33801 11/05/2016 ผลการอนุมัติขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศตาม ว 146 1,251 336/438/ผลการอนุมัติ ว 146 ( แยกหน่วยงาน ).rar
16108 16/09/2015 เงินงบประมาณปี 2557 ที่เหลือจ่าย กรณีทีี่ไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำไปจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ 1,285 683/394/เงินจูงใจ ปี 2557.xls
16118 23/07/2015 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 2,830 495/1020/ข้อมูล28มิย58.doc
16119 20/07/2015 รายงานเงินงบประมาณที่มีการจำแนกมีหนี้ ไม่มีหนี้ รายกรมรวมงบกลาง ของปี 2557 478 1019/189/2015.06.26 รายงานเงินกัน ไม่รวม PO และสำรองเงินที่ไม่อนุมัติ (57) (1).xls
Record Display 1 to 10 from 12 Records
processing time 1.067 s