การแสดงผล C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563
ข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 
 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 
 
               -  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 
O8 Q&A
 
O9 Social Network 
 
 
                    -      YouTube
 
                    -       Facebook
 
                    -       Twitter
 
                    -       Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน
 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
             
 
 
 
การให้บริการ
 
 
 
 
 
 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
O17 E-Service
 
               -  กรมบัญชีกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
 
 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
               -  ประกาศราคากลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
                  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
            หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 
               1 Training Road Map
 
 
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
 
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
             
 
  
 
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน