Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
37619 17/12/2562 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 41 137/819/บรรยาย CoST train the trainner.pdf
88827 29/11/2562 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 850 403/778/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ V2.pdf
86430 29/11/2562 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 684 623/997/คู่มือผู้ใช้งานระบบ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ V2.pdf
34112 21/10/2562 คู่มือแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 101 820/924/คู่มือCoST Training (ฉบับจริง).pdf
29473 21/08/2562 เอกสารการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 123 238/722/บรรยาย CoST กรมบัญชีกลาง.pdf
09717 19/12/2561 โครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 412 294/290/DOC191218-19122018111720.pdf
03908 24/09/2561 วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url) 318 822/827/วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url).pdf
92038 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 1,061 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 604 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2561 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 556 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 18 รายการ
processing time 1.143 s