Download เอกสาร
No. Date News Title View Download
29473 21/08/2019 เอกสารการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 38 238/722/บรรยาย CoST กรมบัญชีกลาง.pdf
09717 19/12/2018 โครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 346 294/290/DOC191218-19122018111720.pdf
03908 24/09/2018 วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url) 264 822/827/วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url).pdf
92038 02/04/2018 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 1,024 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2018 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 578 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2018 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 526 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
89260 20/02/2018 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 837 485/265/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสนง. คลังเขต.pdf
89076 16/02/2018 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 1,100 495/802/ฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ CoST.xlsx
89075 16/02/2018 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 394 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
88827 14/02/2018 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 746 487/42/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภ.pdf
Record Display 1 to 10 from 16 Records
processing time 1.095 s