Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
09717 19/12/2561 โครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 121 294/290/DOC191218-19122018111720.pdf
03908 24/09/2561 วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url) 132 822/827/วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วยเว็บฝากไฟล์ฟรี (การทำ url).pdf
92038 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 932 0/795/แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูล(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
92036 02/04/2561 แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) 519 56/935/แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด).docx
90722 14/03/2561 เอกสารประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 473 753/161/หลักการและองค์ประกอบของ CoST.pptx
89260 20/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 717 724/758/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของสนง. คลังเขตและคลังจังหวัด.pdf
89076 16/02/2561 แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST 982 495/802/ฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ CoST.xlsx
89075 16/02/2561 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST 340 353/734/แบบฟอร์มสมัคร CoST.pdf
88827 14/02/2561 คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภาครัฐ 557 487/42/คู่มือการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานภ.pdf
86431 17/01/2561 คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป 829 170/706/คู่มือการใช้งาน Web Site สำหรับบุคคลทั่วไป.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 15 รายการ
processing time 1.114 s