การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ประกาศ ณ วันที่ 09/07/2567
LINE it! 56
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกลุ่มเจรจาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement)
รายการภาพ