การแสดงผล C C C
การประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับของ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวทิวาพร ผาสุข) ครั้งที่ 2/2567
ประกาศ ณ วันที่ 09/07/2567
LINE it! 31
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ผู้อำนวยการกองบริหาร
การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ เลขานุการกรม คลังเขต 5 คลังจังหวัดในเขต 5 และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 
รายการภาพ