การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567
ประกาศ ณ วันที่ 09/07/2567
LINE it! 31
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 
เวลา 09.30 น. เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด) รวมทั้งติดตามผลการเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง และติดตามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
รายการภาพ