การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ.2567 ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศ ณ วันที่ 08/07/2567
LINE it! 34
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
เรื่องการเบิกจ่าย ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่
65 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ.2567 ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 
รายการภาพ