การแสดงผล C C C
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สอบข้อเขียน)
ประกาศ ณ วันที่ 08/07/2567
LINE it! 54
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการจัดสอบข้อเขียน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าว กำหนดให้ทำข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้าราชการส่วนกลาง จัดสอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
และส่วนภูมิภาค จัดสอบ ณ สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดที่สังกัด
 
รายการภาพ