การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ Data analytics และการประยุกต์ใช้ และรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 08/07/2567
LINE it! 26
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 และร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "Dada analytics และการประยุกต์ใช้"
โดย ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หัวข้อ "นวัตกรรมเปลี่ยนโลกความงาม" โดยผู้เข้าอบรมกลุ่ม 3 อัฐ การถกแถลงประเด็นสำคัญเรื่อง "หวย" โดยผู้เข้าอบรมกลุ่มหนึ่งเฟื้องและสี่ทศ และการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง (เชียงใหม่ ระยอง สงขลา) 
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567