การแสดงผล C C C
การประชุมวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ประกาศ ณ วันที่ 21/06/2567
LINE it! 31
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายการภาพ