การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HR Site Visit
ประกาศ ณ วันที่ 21/06/2567
LINE it! 83
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร HR Site Visit พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง” ร่วมกับคณะวิทยากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาข้าราชการกรมบัญชีกลาง” ร่วมกับคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ คลังเขต 6 คณะคลังจังหวัดในเขต 6 และบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567
รายการภาพ