การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 21/06/2567
LINE it! 32
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภา ชั้น 2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดินดังกล่าว
รายการภาพ