การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 หัวข้อ “การบัญชีภาครัฐและการตรวจสอบภาคราชการ” และเสวนา เรื่อง “เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต”
ประกาศ ณ วันที่ 17/06/2567
LINE it! 62
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 และร่วมบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีภาครัฐและการตรวจสอบภาคราชการ” ณ ห้องประชุม Etemity Ball Room ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายกุลเศขร์  ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมดำเนินรายการในการสัมมนา เรื่อง “เทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มสามอัฐ) และนายธันฐภัทร์ ชมภูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มห้าชั่ง) ร่วมเสวนาดังกล่าว