การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2567
LINE it! 53
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์และความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการดำเนินการหากมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และร่วมพิจารณาแผนการอบรม PDPA Awareness Training สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร