การแสดงผล C C C
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2567
LINE it! 61
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ และร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล