การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 12/02/2567
LINE it! 32
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณารับรองผลการสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีการวัดผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
รายการภาพ