การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2567
LINE it! 49
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมพิจารณาแผนการจัดการหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ
รายการภาพ