การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำความเห็น ความพร้อมและแผนการดำเนินงานในข้อบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
ประกาศ ณ วันที่ 17/11/2566
LINE it! 105
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำความเห็น ความพร้อมและแผนการดำเนินงานในข้อบทการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป โดยมีคลังเขตและคลังจังหวัด เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีข้อมูลใช้ประกอบการเจรจากับสหภาพยุโรปอย่างรอบคอบ รัดกุม
และมีประสิทธิภาพ
 
รายการภาพ