การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 5/2566
ประกาศ ณ วันที่ 10/11/2566
LINE it! 122
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 5/2566 โดยนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.