การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 29/09/2566
LINE it! 77
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมมอบดอกไม้อำลา ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 กันยายน 2566