การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2566
ประกาศ ณ วันที่ 25/09/2566
LINE it! 83
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาต่อไป
 
รายการภาพ