การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง (Information Security Awareness Training) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 20/09/2566
LINE it! 50
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง (Information Security Awareness Training) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 กันยายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 400 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
รายการภาพ