การแสดงผล C C C
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2566
ประกาศ ณ วันที่ 07/09/2566
LINE it! 51
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยร่วมพิจารณารูปแบบการจัดงาน สถานที่ กิจกรรม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างจัด เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รายการภาพ