การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 6/2566 (ยารักษาโรคมะเร็ง)
ประกาศ ณ วันที่ 07/09/2566
LINE it! 47
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ครั้งที่ 6/2566 (ยารักษาโรคมะเร็ง) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อร่วมพิจารณาร่างแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Pembrolizumab สำหรับการรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง Melanoma และพิจารณาข้อเสนอราคาจำหน่ายยา Durvalumab สำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด
รายการภาพ