การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ ณ วันที่ 06/09/2566
LINE it! 42
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยมีคลังเขต 9 เขต ร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565