การแสดงผล C C C
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คบจ. Zone 6 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 04/09/2566
LINE it! 17
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน คบจ. Zone 6 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ คลังเขต 6 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 6 และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเนเซอรัลปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายระหว่างทีมงานของแต่ละจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด