การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 05/09/2566
LINE it! 63
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 76 คน ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2566 เพื่อพัฒนาแนวคิดในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมขององค์กร