การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 04/09/2566
LINE it! 137
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 กันยายน 2566 โดยมีผู้อำนวยการกองคลังหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai (กรมจังหวัด) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
 
รายการภาพ