การแสดงผล C C C
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบ ด้านการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 29/08/2566
LINE it! 92
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมประชุมปิดตรวจการตรวจสอบ ด้านการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวรพากษ์พินิจ ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
รายการภาพ