การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ประกาศ ณ วันที่ 25/08/2566
LINE it! 51
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
รายการภาพ