การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 25/08/2566
LINE it! 27
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เพื่อรับทราบการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี บัญชี 2565 และร่วมพิจารณาการกำหนดประเภทรางวัล จำนวนรางวัล และกรอบหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 และพิจารณาทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566
รายการภาพ