การแสดงผล C C C
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 24/08/2566
LINE it! 140
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ในด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยนางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 5 และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 5 ให้เกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ช่วยกันแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการภาพ