การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “Big Data Management และการประยุกต์ใช้ภาครัฐ” และจัดกิจกรรมถกแถลงประเด็นสำคัญ (Current Issues) พร้อมการนำเสนอรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2566
LINE it! 92
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 10 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชา “Big Data Management และการประยุกต์ใช้ภาครัฐ” โดย ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การถกแถลงประเด็นสำคัญ (Current Issues) โดยผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มหนึ่งเฟื้องและกลุ่มสี่ทศ และรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566
 
รายการภาพ