การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมชี้แจงรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 18/08/2566
LINE it! 49
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมชี้แจงรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566
รายการภาพ