การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 17/08/2566
LINE it! 76
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ร่วมชี้แจงรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนางสาวณฐากัญ กัจฉมาภรณ์ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมธนารักษ์
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
รายการภาพ