การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 11/08/2566
LINE it! 69
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรที่สูงเชิงอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ทางด้านบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ
รายการภาพ