การแสดงผล C C C
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2566
LINE it! 88
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสิน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ มีหน่วยงานและบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 140 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานที่ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 49 ผลงาน และผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ จำนวน 91 ผลงานและมีผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ก่อนส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลางพิจารณา จำนวน 25 ผลงาน ต่อไป
 
รายการภาพ