การแสดงผล C C C
การประชุมคณะผู้จัดทำจุลสารกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 04/08/2566
LINE it! 51
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้จัดทำจุลสารกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำและเผยแพร่จุลสารกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินการ รูปแบบงานอาร์ทเวิร์คและรูปแบบคอลัมน์ต่างๆ ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.
รายการภาพ