การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2566
LINE it! 76
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะรองประธานฯ และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง และคลังเขตทั้ง 9 เขต ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ ที่เกี่ยวข้องของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2566