การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี กิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 26/07/2566
LINE it! 124
ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี กิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ครั้งที่ 20 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองประธานฯ และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาไท (กองระบบการคลังภาครัฐ) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
รายการภาพ