การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ ณ วันที่ 26/07/2566
LINE it! 47
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ครั้งที่ 4/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 2 เรื่อง
 
รายการภาพ