การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “สวัสดิการค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของภาครัฐ” หัวข้อวิชา “นโยบายการบริหารทรัพย์สิน : มุมมองการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ราชพัสดุ”ฯ
ประกาศ ณ วันที่ 24/07/2566
LINE it! 83
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “สวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของภาครัฐ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 พร้อมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อวิชา “นโยบายการบริหารทรัพย์สิน : มุมมองการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ราชพัสดุ” โดยนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และหัวข้อวิชา “เคล็ดลับเสริมการบริหารอย่างมืออาชีพ” โดย ผศ.ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
รายการภาพ