การแสดงผล C C C
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ ณ วันที่ 11/07/2566
LINE it! 88
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมพิจารณา ผลการพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดงานพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพิจารณาจัดลำดับผล การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การดำเนินงานของคณะกรรมการกลางในการตรวจประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น และร่างเกณฑ์ การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
รายการภาพ