การแสดงผล C C C
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
ประกาศ ณ วันที่ 10/07/2566
LINE it! 99
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อเสนอรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามมาตรา 74 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) โดยศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวุฒิสภา
อาคารรัฐสภา ชั้น 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
 
รายการภาพ