การแสดงผล C C C
การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2566
LINE it! 122
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพื่อการเชื่อมโยงการค้าชายแดนของภูมิภาคอาเซียน - อินโดจีนและจีนตอนใต้” โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังเขต 4 และนางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมนึ้ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านโนนกอก และรับฟังการบรรยาย หัวข้อวิชา “นวัตกรรมชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก” “การบริหารจัดการด่าน มูลค่าสินค้า นำเข้า ส่งออก และโอกาสทางการค้าเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางรถไฟ ลาว - จีน” “การบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชน” และหัวข้อวิชา “การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และการพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่ง และกระจายสินค้า”