การแสดงผล C C C
การทดสอบ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)
ประกาศ ณ วันที่ 26/06/2566
LINE it! 143
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสถานที่จัดการทดสอบ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ การจัดทดสอบดังกล่าวดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ประกอบด้วย 1. B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course) จำนวน 567 คน 2. B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) จำนวน 1,469 คน 3. B3 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Officer Course) จำนวน 74 คน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
รายการภาพ