การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 หัวข้อวิชา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” และ ”เศรษฐกิจไทย : มุมมองในอนาคต”
ประกาศ ณ วันที่ 26/06/2566
LINE it! 54
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายหัวข้อวิชา “เศรษฐกิจไทย : มุมมองในอนาคต” โดยนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย  วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
 
รายการภาพ