การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2 สำหรับสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5 - 9
ประกาศ ณ วันที่ 23/06/2566
LINE it! 122
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 2 สำหรับสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5 - 9 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 น. โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5 - 9 จำนวน 132 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี รวมถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายการภาพ